Scholarship in memory of Ms Zeta Emilianides, Former Minister of Labour & Social Insurance, CIM alumna

 • Homepage
 • Pages
 • Scholarship in memory of Ms Zeta Emilianides, Former Minister of Labour & Social Insurance, CIM alumna

Scholarship in Memory of Ms Zeta Emilianides, Former Minister of Labour & Social Insurance, CIM Alumna

Το CIM-Cyprus Business School, είναι το 1ο Κυπριακό Business School και ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου. Προσφέρει 1 Υποτροφία 100% για το πρόγραμμα Master in Business Administration, Λευκωσία – Λεμεσός, αξίας €7800. Η ενέργεια γίνεται εις μνήμη της κας. Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Όροι Υποτροφίας

1. Η Υποτροφία είναι ανοικτή σε πολίτες της ΕΕ ή άλλους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας . 
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακής πείρας
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας π.χ. IELTS 6.0
4. Όλοι οι υποψήφιοι που τηρούν τους Όρους θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη

Personal Information:

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

 • Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του CIM κκαθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι α’ βαθμού. 
 • Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 01/05/2023, ώρα [09:00] έως και 30/05/2023, ώρα [23:59] (εφεξής «Διάρκεια»). 
 • Οι Υποτροφίες δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα ή να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 
 • Ανάδειξη-Ανακοίνωση νικητή
  Οι συμμετέχοντες αφότου λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμπληρώνοντας τα πεδία που θα βρουν στο landing page, θα πρέπει να συμπληρώσουν και την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής του Πανεπιστημίου επισυνάπτοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Η ειδική επιτροπή του CIM θα αξιολογήσει όλες τις συμμέτοχές και θα επικοινωνήσει με τους επικρατέστερους υποψηφίους. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους. Με την ολοκλήρωση τις διαδικασίας  το CIM θα αναδείξει τους νικητές. 
 • Αποστολή Δώρου-Άρνηση αποδοχής Δώρου-Δημοσιότητα Διαγωνισμού.
  Οι Υποτροφίες θα παραδοθούν στους νικητές από τη Διοργανώτρια εταιρεία στα κτίρια του CIM. Κατά την παραλαβή των Υποτροφιών, οι νικητές υποχρεούνται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου και τη φόρμα συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων όπως ορίζεται, επιδεικνύοντας την πολιτική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή τη φόρμα συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. 
 • Ευθύνη Διοργανωτή
  Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή (ή των Αναπληρωματικών κατά περίπτωση) λόγω του ότι για οποιαδήποτε αιτία δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. 
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οποιοσδήποτε Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά το Δώρο του ή αν η διεύθυνση που έχει δηλώσει δεν είναι ορθή, δεν κατοικεί, απουσιάζει ή δεν βρίσκεται εκεί, ή δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του. 
 • Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του. 
 • H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. 
 • Ο Νικητής δίνει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός του, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισμού.
Scroll to Top